ما حرفه ای هستیم

رویکرد ما

طرح درآمدی، ویژه ی پذیرندگان گروه مهندسی مشاور جهان تجارت

در صورت معرفی هر یک از همکاران، همسایگان یا هم صنفانتان به گروه مهندسی مشاور جهان تجارت ، مبلغ 60000 تومان دریافت کنید.
بدین صورت که اگر هر یک از شما پذیرندگان محترم فردی را برای تهیه دستگاه به ما معرفی کند، به محض تایید سفارش فرد معرفی شده، با توجه به کد پایانه یا کد ملی ثبت شده ی شما در سامانه، مبلغ 60.000 تومان به حساب متصل به دستگاه شما واریز می گردد.

نیاز به دریافت مشاوره دارید ؟؟؟